فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA 5m

فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA 5m

SOBA 5m ATMI Floater