فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل AQUA XL 6m

فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل AQUA XL 6m

AQUA XL 6m ATMI Floater