فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA HR HY

فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA HR HY

SOBA HR HY ATMI Floater